Czym jest REACH i SVHC?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) jest rozporządzeniem Unii Europejskiej przyjętym w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego sektora chemikaliów. Rozporządzenie REACH ustanawia procedury gromadzenia i oceny informacji dotyczących właściwości substancji i związanych z nimi zagrożeń.

 

Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych – nie tylko tych stosowanych w procesach przemysłowych, ale również tych towarzyszących nam w codziennym życiu, na przykład środków czyszczących czy farb, a także składników wyrobów, takich jak odzież, meble i urządzenia elektryczne. Dlatego rozporządzenie dotyczy dużej rzeszy przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej.

Art. 33 rozporządzenia REACH stanowi, że producenci i importerzy artykułów (produktów) są zobowiązani do informowania swoich klientów o obecności jakichkolwiek substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC -Substances of Very High Concern) w swoich produktach przekraczającej 0,1% masy oraz dostarczyć instrukcje na bezpieczne stosowanie produktu.

Lista kandydacka substancji SVHC jest stale aktualizowana przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Oświadczenie dotyczące REACH.


Powrót [-]
Klasyfikacja palności tworzyw sztucznych